PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG TÂM
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 17 THÁNG 1 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai16:15:37 http://ng-thdongtam.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai15:58:59 http://ng-thdongtam.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
3Khách vãng lai15:46:37 http://ng-thdongtam.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
4Khách vãng lai15:45:15 http://ng-thdongtam.haiduong.edu.vn/Form/Van_ban/xem_van_ban.aspx
5Khách vãng lai15:35:48 http://ng-thdongtam.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=413
6Khách vãng lai15:33:32 http://ng-thdongtam.haiduong.edu.vn/Default.aspx
7Khách vãng lai15:33:26 http://ng-thdongtam.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
8Khách vãng lai15:33:20 http://ng-thdongtam.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
9Khách vãng lai15:33:13 http://ng-thdongtam.haiduong.edu.vn/default.aspx
10Khách vãng lai15:18:23 http://ng-thdongtam.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
11Khách vãng lai14:31:24 http://ng-thdongtam.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai.aspx
12Khách vãng lai14:04:59 http://ng-thdongtam.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
13Khách vãng lai13:47:19 http://ng-thdongtam.haiduong.edu.vn/Form/cong_khai/xem_cong_khai.aspx
14Khách vãng lai13:19:45 http://ng-thdongtam.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
15Khách vãng lai13:09:54 http://ng-thdongtam.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
16Khách vãng lai12:50:00 http://ng-thdongtam.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich_chuyen_mon.aspx
17Khách vãng lai12:36:14 http://ng-thdongtam.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/thong_ke/ki_1/thong_ke_bo_mon_dot_1.aspx
18Khách vãng lai12:35:20 http://ng-thdongtam.haiduong.edu.vn/Default.aspx
19Khách vãng lai12:30:07 http://ng-thdongtam.haiduong.edu.vn/Default.aspx
20Khách vãng lai12:10:54 http://ng-thdongtam.haiduong.edu.vn/Default.aspx
21Khách vãng lai11:07:27 http://ng-thdongtam.haiduong.edu.vn/Default.aspx
22Khách vãng lai11:00:51 http://ng-thdongtam.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop.aspx
23Khách vãng lai10:41:43 http://ng-thdongtam.haiduong.edu.vn/default.aspx
24Khách vãng lai10:32:47 http://ng-thdongtam.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
25Khách vãng lai10:29:46 http://ng-thdongtam.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15399
26Khách vãng lai09:23:36 http://ng-thdongtam.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/thong_ke/ki_1/thong_ke_bo_mon_dot_1.aspx
27Khách vãng lai09:02:02 http://ng-thdongtam.haiduong.edu.vn/form/Qlgv/xem_phan_cong_cn_k_2_c1.aspx
28Khách vãng lai08:58:42 http://ng-thdongtam.haiduong.edu.vn/Form/QLNT/nhap_diem/khai_bao/phan_cong_mon.aspx
29Khách vãng lai08:57:56 http://ng-thdongtam.haiduong.edu.vn/Form/cong_khai/xem_cong_khai.aspx
30Khách vãng lai08:52:30 http://ng-thdongtam.haiduong.edu.vn/Form/de_thi/xem_de.aspx
31Khách vãng lai08:40:48 http://ng-thdongtam.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
32Khách vãng lai08:34:56 http://ng-thdongtam.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15398
33Khách vãng lai07:49:04 http://ng-thdongtam.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=340
34Khách vãng lai07:30:22 http://ng-thdongtam.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=450
35Khách vãng lai07:03:11 http://ng-thdongtam.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
36Khách vãng lai06:45:08 http://ng-thdongtam.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15123
37Khách vãng lai06:36:47 http://ng-thdongtam.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15163
38Khách vãng lai05:01:21 http://ng-thdongtam.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/thong_ke/ki_1/thong_ke_bo_mon_dot_3.aspx
39Khách vãng lai04:48:01 http://ng-thdongtam.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15094
40Khách vãng lai04:31:53 http://ng-thdongtam.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
41Khách vãng lai04:24:39 http://ng-thdongtam.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
42Khách vãng lai04:16:01 http://ng-thdongtam.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
43Khách vãng lai03:58:10 http://ng-thdongtam.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15142
44Khách vãng lai02:41:48 http://ng-thdongtam.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15634
45Khách vãng lai01:49:41 http://ng-thdongtam.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
46Khách vãng lai01:34:15 http://ng-thdongtam.haiduong.edu.vn/Default.aspx
47Khách vãng lai00:55:01 http://ng-thdongtam.haiduong.edu.vn/Default.aspx
48Khách vãng lai00:23:57 http://ng-thdongtam.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15185
49Khách vãng lai00:16:03 http://ng-thdongtam.haiduong.edu.vn/Default.aspx
17 1 2019